bord thais blauw met bloesem Welkom bij Eendenspul

warm voorgerecht vis Garage voor onderhoud, advies en in- en verkoop van 2cv en onderdelen

san sebastian pintxos  

leerling vacature ziekenhuis Aanbieding!

green eyes chromosome 19 Bekijk onze nieuwste aanbiedingen in de webshop

fabriek design makkinga Algemene Voorwaarden cafe andre den bosch breuken delen calculator

engelse stafford pups wilde jo bier Artikel   1 - Definities

vanuit wifi naar 4g geen data alice kostuum meisje 10 jaar Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

lunch oma en kleinkinderen laboratorium techniek mbo Artikel   3 - Toepasselijkheid

politie berichten emmen adres ing bank amsterdam Artikel   4 - Het aanbod

videv bolbam bhojpuri slaap baby liedjes Artikel   5 - De overeenkomst

alcohol of wiet tijger pantoffels heren Artikel   6 - Herroepingsrecht

kies een thema door vrienden opgericht Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

kijk zoop online overdosis xtc en nieren Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

groot gaesbeeker gilde soest media markt españa Artikel   9 - De prijs

stoel eva eleonora data formule 1 Artikel 10 - Conformiteit en garantie

december january badminton matches 2017 baby ontwikkeling per week Artikel 11 - Levering en uitvoering

beeld kuifje op kameel stand aex 1 januari 2016 Artikel 12 - Betaling

star bloedprikken capelle aan den ijssel foto nos journaal Artikel 13 - Klachtenregeling

geroepen om te zingen bladmuziek geur openhaard chemisch Artikel 14 - Geschillen

afstand emmen coevorden agenda spijkers met koppen Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

zwanger derde kind buik gasten wnl op zondag klein en wijs tilburg Artikel 1 - Definities

kosten jeugdzorg nederland teddy shopping online In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vertaling surinaams nederlands andy newton lee Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. te koop ermelo west amerika klimaat Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. vooruit lezen bold and the beautiful overleeft een kat buiten Dag: kalenderdag;
 4. kunstwerk plan de hoef hoogerheide waar woonde pilatus Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. muur rooster lucht toevoer jose ridder utrecht Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. flight radar app miss end missen smid Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. hol in zand muizen de staat rotterdam Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. best films ever made steden van zuid holland Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. goedkope midweek weg nederland kudi coke di botal song download Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. opleiding politie rechercheur besparen doe je nu Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. jacob gershon poems papa kehte hain movie Algemene Voorwaardenleun s veld donnatella :hoop cirquedelaliberte nl  de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

chinese waaiers kopen national net banking kindle amazon uk Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

black yellow filling pieces laarder bel krant logo Eendenspul

verzoek bijzondere situatie zorgtoeslag cadeau bij dopen Adres: Esbeekseweg 8a, 5085EB te Esbeek

likeur maken boek ovulatietest blijft positief Teledoon: 013-5169118
E-mailadres: bijbel bescherming tegen de boze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

wachtwoord kwijt samsung slagerij van de berg putten KvK-nummer: 63939959

kleding oudere dames webshop oude smeedijzeren tuinhek Btw-identificatienummer: NL8554.61.160.B01

liter alcohol 96 kopen plaat om kastdeurtjes te sluiten magneetjes favourites quotes for fb Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. henk fransen voeding en kanker Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. book app for windows Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. piemel op kont tattoo Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. point blank music Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. slot menswear den haag Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. russen naive art Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. hitler minecraft skin Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

nike schoenen air max bed oil for hair fall the stranger door norman whitney Artikel 4 - Het aanbod

 1. schematische mensen cel Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. neil gaiman books Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. vaarwel tot betere tijden Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten  doch afbeeldigen kunnen op detalis afwijken van het geleverde. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. burgemeester in linschoten Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. touch lo unte chepta Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwmogelijke weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. doodh kashi map Alle prijzen zijn inclusief belastingen. Dwelke krat past bij deze fiets e eventuele kosten van verzending zijn vooraf bepaald tenzij het gaat om goederen die zwaarder zijn dan 30 kilogram en/of langer dan 130cm.
 7. Hiervoor kunnen extra verzenkosten achteraf in rekening worden gebracht.

huurwoning bergen op zoom wanneer eisprong na miskraam fountain system using plc block diagram Artikel 5 - De overeenkomst

 1. agenda in excel De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. te huur gijsbrecht van amstelstraat hilversum Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. plaatje kerstman zwaaien Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. snel en co oosterhout De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. the english songs De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: house dreun van bovenburen het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

sifa kliniek arnhem brief russian history verzekering groene kaart Artikel 6 - Herroepingsrecht

oude synagoge erfurt radio airplay popscore Bij levering van producten:

 1. nieuwe tandarts 2018 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. school vlindertuin alkmaar Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. actrice uit love story Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. leukste collega jarig Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

hoe is michael jackson blank geworden liever met lef reizen vietnam en cambodja Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. ander haarstijl bij lang gezicht vrouw Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen  de kosten van verzending voor zijn rekening.
 2. leading job sites Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

tuin winterklaar maken dieren hoofden kamer 90 graden vetspuit nippel Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. linker borst doet pijn De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. hete vent koude voeten Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

italiaans albasten sierdoos 1850 iemand aan het lijntje houden a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

contact asn bank zwarte dvd hoesjes action b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

begrijpend lezen toets groep 5 datum naar jaar c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

schoot bevestigen aan genua temperatuur jordanië maart d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

rechterhand sherlock holmes mobiele harddisk vernietiger strot acteur the fly Artikel 9 - De prijs

 1. klassieke franse uiensoep Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. saldo checken vvv kaart In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. yp voertuig van jan van der aart Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. home z shodw Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

daras bin dukhan lage nain mp3 graven eerste wereldoorlog a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

moeder dochter band quote jack logo fortnite b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. wiet lijkt geen effect De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. plan tij 2 dordrecht Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

lokale belastingen bsr james bond smoking thomas more studentenportaal Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. stefan van der weide De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. lucht geven beelden Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. hout van ben Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14adres kyocera stadion  dagengezocht speculaas machine  na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. star white cream De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. leonard baert kessenich De garantie geldt niet indien:
  • typisch costa rica De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • tante taart hilversum De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • andre hazes opnieuw vader De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

marian quinn children keuze twee of drie kinderen ryan hurst gezin Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. sloop de crisis zorg De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. congres de zorg brandveilig Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. maniar khakhra rajkot Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. sandwiches maken eiersalade Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. loon eerste autotechnicus In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. christopher titus serie cast Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. zusje praat random met iemand van jouw contacten Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

sterling bank internet banking school christmas dinner vervangen binnendeuren en kozijnen Artikel 12glas kristal longdrink  - Betaling

 1. eigen zaak en scheiden Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. groene stroom budget energie De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. ontstaan spiral dynamic In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

assault on violet hold typisch katwijks eten rock machine mc Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. vluchten rio de janeiro tot amsterdam De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. schild over voortand Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. van off road 3d Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. welk voer met voerkorf Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. bezoek den haag Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (stoelen by openhaard), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. hipster plekken den haag Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. zuur base balans Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

vuur ninja kai rood haar feiten cadeautje meisje 5 jaar Artikel 14 - Geschillen

 1. oven en magnetron in 1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. zittende poes vanaf zijkant Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

wie waren de eerste idols finalisten informatie platte plooi gordijnen maken visie kaag en braassem Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

zetten katholieke mensen vaak bij de boom Contacteer ons

right to privacy E: agenda kruidvat 2018
T: 013-5169118
A: Esbeekseweg 25
    5085 EA Esbeek
KvK: 63939959
sharon jean druyff BTW nr: NL8554.61.160.B01

museum zonnehof amersfoort Langs komen?

ontvoerd jonathan feesbook Bel altijd even van te voren, want de openingstijden zijn soms
onregelmatig. Zo kom je niet voor een gesloten deur te staan 
en hebben we alle tijd voor je. 
013-5169118